Tuesday, January 26, 2010

Юнаци s01e11


Глава единадесета: Пъцко Сметката и Леля Пенка. Юнаци 002 и 001.

Пъцко седна на столчето до Леля Пенка и й каза „Сметката...”, тя го погледна стреснато, а той продължи „...Пъцко Сметката, ни мойти да си представити какво удуволствий да съ запузнайм!”, „Пенка”. Двамата замълчаха. Пъцко каза на бармана „Искъм същуту кат нъ дамътъ.”, служителят беше решил да се прави на остроумен, затова започна да се оглежда „Господине, аз дама не виждам.”. Пъцко премисли набързо ситуацията, стана, хвана бармана за яката, доближи го до себе си и му каза тихо „Шшш, няма тъй да гувориш, ясно лий?”, „Ъ, ок.”, сипа на Пъцко уиски и се махна от тази част на бара. Леля Пенка беше очарована, гледаше и не знаеше дали да повярва. „Ама що го направи?” „Ами как тъй шъ убиждъ една дамъ”. Леля Пенка се изчерви като ученичка и наведе глава. „Уткъде сти?” попита Пъцко, „Ами от тука, от Надежда.” отвърна Пенка. „Аз па съм ут Равна Дупкъ, ама щот имам суперсили реших да дода тука.”, Леля Пенка се ококори „Сссупер сссили???”, Пъцко се наведе към нея и й прошепна на ухото „Дааа, имам смъртоносен дъх!”, Леля Пенка го погледна учудено, но като се замисли за своята дарба нищо не й се струваше невъзможно. „Оле, трябва да говорим насаме някъде!” каза тя, „Ооо, когат и къдет кайш!” викна щастлив Пъцко. „Имаш ли пари?” попита Пенка, „Многу, и всичкити за теби!”, „Не, бе” каза тя, „Да си наемем стая в хотел.”, „Юхууу... Хилтън устрийвъ ли тъ?” попита Пъцко и повдигна вежди. Тя го хвана за ръката и го изведе от бара...

No comments: